เจาะลึก “บัตรคนจน” ในรัฐบาลประยุทธ์

        ข่าวเด่น !! เมื่อพูดถึงรัฐบาลในยุคของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา สิ่งแรกที่หลาย ๆ คนนึกถึงคงจะเป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจนซึ่งเป็นบัตรที่เปิดโอกาสให้ผู้มีรายได้น้อย หรือผู้ที่ขาดโอกาสในการทำงานมาลงทะเบียนเพื่อรับเงินสวัสดิการต่าง ๆ จากทางรัฐบาล บัตรคนจน

บัตรคนจน 1

เจาะลึก บัตรคนจน เปิดโอกาสให้ผู้มีรายได้น้อย

            จุดเริ่มต้น และที่มาของบัตรคนจน

          ในปี พ.ศ.2560 รัฐบาลได้มีโครงการ National e-Payment ซึ่งเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีรายได้น้อยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยมาลงทะเบียนเพื่อรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐ โดยมีการกำหนดหลักเกณฑ์ต่าง ๆ คือ

 • ต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย
 • ไม่มีทรัพย์สินทางการเงิน ได้แก่ เงินฝากทางธนาคาร สลาก ธ.ก.ส. หรือถ้ามีทรัพย์สินทางการเงินรวมแล้ว จะต้องมีจำนวนรวมทั้งหมดไม่เกิน 100,000 บาท
 • เป็นผู้ที่ว่างงาน และมีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาท
 • มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ หรือเกิดก่อนวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2542
 • ไม่ถือกรรมสิทธ์ในอสังหาริมทรัพย์ หรือถ้าถือกรรมสิทธ์จะต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ที่ทางรัฐบาลกำหนดให้ ดังนี้
  • กรณีที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดิน และบ้านที่ตนอยู่อาศัย
   • กรณีที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยเพียงอย่างเดียว เช่น บ้าน ต้องเป็นบ้านที่มีขนาดพื้นที่ไม่เกิน 25 ตารางวา ถ้าบ้านพักที่อาศัยอยู่มีรูปแบบเป็นห้องชุด จะต้องมีขนาดไม่เกิน 35 ตารางวา
   • กรณีที่ใช้ประโยชน์ 2 อย่าง คือ ใช้เป็นที่อยู่อาศัย และใช้ประโยชน์ในที่ดินเพื่อทำการเกษตร ที่ดินที่ใช้ในการเกษตรจะต้องพื้นที่ไม่เกิน 10 ไร่ หรือใช้พื้นที่ในการทำประโยชน์อื่นนอกจากการทำเกษตรต้องใช้พื้นที่ไม่เกิน 1 ไร่
  • กรณีที่ถือกรรมสิทธ์ที่ดินอยู่แยกกับที่อยู่อาศัย
   • ที่ดินที่ใช้ในการเกษตรจะต้องพื้นที่ไม่เกิน 10 ไร่
   • ใช้ที่ดินในการทำประโยชน์อื่นนอกจากการทำเกษตรต้องใช้พื้นที่ไม่เกิน 1 ไร่

เมื่อรัฐบาลเปิดให้ประชาชนทำการลงทะเบียนเพื่อรับบัตรคนจนมีผู้ที่ผ่านหลักเกณฑ์และได้รับบัตรคนจน หรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มีจำนวน 11.47 ล้านคน ซึ่งมีผู้ผ่านเกณฑ์น้อยกว่าผู้ที่มาลงทะเบียนไว้

บัตรคนจนที่รัฐบาลในยุคประยุทธ์นี้ มี 2 รูปแบบ ได้แก่ บัตรไฮบริดจ์ 2 ชิป และบัตร EMV ซึ่งบัตรคนจนเป็นบัตรที่ใช้ได้เฉพาะบุคคลเท่านั้น ไม่สามารถที่จะนำบัตรไปใช้แทนกันได้ หากมีการนำบัตรคนจนไปใช้โดยที่ตนเองไม่ใช่เจ้าของบัตรจะมีความผิด และต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือกรณีที่เจ้าของบัตรนำบัตรของตนไปให้ผู้อื่นใช้ก็มีความผิดเช่นกันโดยจะถูกตัดสิทธิ และไม่มีสิทธิรับเงินจากบัตรคนจน

 • รูปแบบของบัตร EMV 
บัตรคนจน 2
 • รูปแบบของบัตรไฮบริดจ์ 2 ชิป
บัตรคนจน 3

สามารถนำ “บัตรคนจน” มาใช้ได้ในรายการ

 • ซื้อของอุปโภคบริโภคที่มีความจำเป็น
 • ซื้อแก๊สหุงต้ม
 • รถโดยสาร บขส.
 • ค่าโดยสารรถไฟ
 • ค่าโดยสารรถ ขสมก. และรถไฟฟ้า

ติดตามทุกข้อมูลข่าวสาร ข่าวเด่น ข่าวร้อน ได้ที่นี่ protobem.com