January 23, 2021

กลุ่มเปราะบาง

1 min read

เงินเยียวยา กับกระแสหนาหูเริ่มใกล้ความเป็นจริงเข้ามากับเงินเยียวยาที่รัฐช่วยเหลือในสถานการณ์โควิด19 อีกระรอกนั่นคือเงินเยียวยาของกลุ่มเด็กผู้สูงอายุและคนพิการ ซึ่งการช่วยเหลือครั้งนี้อยากให้ทำความเข้าใจว่าทั้งสามกลุ่มจะเรียกว่ากลุ่มเปราะบาง ซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19 โดยมีกลุ่มคนเปราะบางมากว่า 13 ล้านคนสามารถจำแนกกลุ่มเปราะบางได้แก่ กลุ่มเด็ก นับตั้งแต่แรกเกิด -จนถึง6 ปี กลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มผู้พิการ            วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรีได้ประชุมหารือเพื่อเห็นชอบหลักการ...

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.