September 9, 2020

ยุคใหม่การเมือง

การเมือง กระแสในบ้านเราตอนนี้ค่อน ข้างจะระอุพอควร มี กลุ่มการเมือง หลายกลุ่ม ออกมาให้ความคิดเห็นและทัศนคติเกี่ยวกับการเมืองที่แตกต่างกันออกไป และอีกหนึ่งกลุ่มที่น่าสนใจนั่นก็คือ กลุ่มนักเรียนเลว ซึ่งจริงๆแล้วพวกเขาเป็นเด็กนักเรียนธรรมดาแต่ใช้วลีที่ผู้ใหญ่กล่าวหาเด็ก ที่สนใจทางการเมืองว่าเป็นความคิดที่ไม่ดี และ เด็กควรอยู่ส่วนเด็ก  การชุมนุม การเมือง ในยุคใหม่นี้เน้นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์มากกว่า การใช้ความรุนแรง แต่หากมองถึงเหตุผลที่เด็กเหล่านี้ออกมาเรียกร้องแล้ว ก็ต้องยอมรับว่า การเมือง...

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.