May 17, 2021

เทศกาล Countdown

เทศกาล Countdown 1 min read

ในช่วงส่งท้ายปลายปีอย่างนี้ทุกประเทศมาจะมี เทศกาล Countdown เพื่อเป็นการอำลาปีเก่าและต้อนรับปีใหม่ซึ่งในทุก ๆ ปีที่ผ่านมาทุกประเทศนั้นต่างมีคนออกมาเขาดาวเป็นจำนวนมากแต่ว่าในปี 2020 แตกต่างออกไปเพราะว่าเกิดการระบาดของโรคโควิตไปทั่วโลกทำให้หลายๆประเทศนั้นไม่ได้จัดกิจกรรม Countdown ปีใหม่ขึ้นมา นั้นไม่ใช่สำหรับประเทศไทยเพราะประเทศไทยได้มีการจัดงานCountdown ในรูปแบบ New Normal  เทศกาล Countdown ได้ให้ยกเลิกเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิค          สิ้นปีของประเทศไทยคงจะเงียบเหงาไม่เหมือนทุกปีที่ผ่านมาเพราะว่าในปีนี้ประเทศไทยต้องเผชิญกับการแพร่ระบาดของโรคโควิดนี้ช่วงปลายปีซึ่งตอนนี้กำลังระบาดไปทั่วทุกจังหวัดของประเทศไทย ทำให้กิจกรรมในช่วงปลายปีนั้นต้องถูกยกเลิกไปโดยเฉพาะกิจกรรมงานดนตรีและงานCountdown...

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.