May 18, 2021

ไทย ซัมซุงประกันชีวิต

ซัมซุงประกันชีวิต 1 min read

                ซัมซุงประกันชีวิต การทำธุรกิจด้านประกันชีวิตยังคงเป็นธุรกิจที่ไม่เชย เนื่องจากความต้องการในด้านการเงินที่อยู่บนความผันผวนในชีวิตไม่ว่าจะเกิด แก่ เจ็บ ตาย ซึ่งอยู่ในความดูแลของประกันชีวิต แต่ก็ต้องอยู่ในเงื่อนไขที่ประกันชีวิตสามารถดำเนินการให้ได้ แต่ในชีวิตประจำวันของเราที่ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไม่มีอะไรแน่นอนเลยในชีวิตต้องการมีเงินออมไว้ใช้ในยามคับขันหรืออยากมีประกันชีวิตสำหรับค่ารักษาพยาบาล เราจึงอยากมีประกันชีวิตสำหรับความไม่แน่นอนในชีวิต  พื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายลดความเสี่ยงในการแบกรับ และเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น การทำธุรกิจประกันชีวิตก็ยังสามารถเป็นอาชีพได้ในปัจจุบัน  ทั้งในงานประจำและงานฟรีแลนซ์ด้านนักขายอิสระ  การทำประกันชีวิตยังคงตอบโจทย์ในช่วงวิกฤตแห่งความเสี่ยงด้านนี้ด้วยเช่นกัน บริษัท ซัมซุงประกันชีวิต กับความเป็นน้องใหม่ทางธุรกิจประกันชีวิต ไทยซัมซุงประกันชีวิตเริ่มเปิดบริษัทในประเทศไทยเมื่อปี  2557  ซึ่งอยู่ในเครือ  Samsung  Life  Insurance  ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัทอิเล็กทรอนิกส์ยักษ์ใหญ่จากเกาหลีอย่าง ...

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.